Mocznik - Nawozy

Mocznik


Kategoria: Nawozy
Mocznik

Charakterystyka produktu

Mocznik - CO(NH2)2 jest produktem otrzymywanym z amoniaku i dwutlenku węgla w procesie syntezy wg technologii firmy Toyo Koatsu lub Tecnimont i granulowany metodą wieżową. Mocznik występuje w postaci białych granulek.

MOCZNIK

Charakterystyka produktu

Mocznik - CO(NH2)2 jest produktem otrzymywanym z amoniaku i dwutlenku węgla w procesie syntezy wg technologii firmy Toyo Koatsu lub Tecnimont i granulowany metodą wieżową. Mocznik występuje w postaci białych granulek.

Pakowanie
Mocznik nawozowy jest pakowany i znakowany zgodnie z PN-C-87001:1998

* worki polietylenowe o pojemności 25 kg
* kontenery elastyczne typu big-bag o pojemności 500÷1800 kg
* luzem w wagonach krytych

Po uzgodnieniu z odbiorcą i przewoźnikiem dopuszcza się inny rodzaj opakowania zabezpieczający produkt przed zmianą jakości i mający wymiary zgodne z PN-89/O-79021


Transport

Mocznik nawozowy należy przewozić krytymi środkami transportowymi. W każdym przypadku środki transportu powinny być czyste i suche.
Mocznik nie podlega przepisom RID oraz ADR.


Zastosowanie

Mocznik nawozowy stosowany jest w rolnictwie do nawożenia upraw.


Warunki przechowywania

Ze względu na higroskopijność mocznik należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach do wysokości 12 warstw worków. Big-bagi nieprzekraczające masy 500 kg należy układać najwyżej w dwie warstwy.
Mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować zbrylanie się mocznika.

Środki ostrożności


* mocznik jest nietoksyczny i nie tworzy mieszanin wybuchowych z powietrzem
* podczas pracy stosuje się standardową odzież roboczą
* w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody
* w razie nadmiernego zapylenia lub operacji mogących spowodować obsypanie należy stosować szczelne gogle ochronne
* w razie przypadkowego spożycia należy zasięgnąć porady lekarza
* chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem

Opakowanie: worki 25 kg (Puławy), worki 50 kg (Police), big-bagi 500 kg


Źródło: Zakłady Azotowe Puławy

Powróć do ofert